เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 Topic: " คุณค่าของน้ำพริก "
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถทำน้ำพริกสูตรต่างๆ ที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ เลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถพัฒนาสูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือโดยใช้ส่วนผสมได้อย่างเหมาะสมและถูกหลักโภชนาการ

Week
Input
Process
Output
Outcome
6
16-20
ก.พ.
58

โจทย์ :
-   พัฒนาสูตรน้ำพริกกะปิ
-   พัฒนาสูตรน้ำพริกลงเรือ

Key Question :
-   นักเรียนพัฒนาสูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรืออย่างไร?
-   นักเรียนสามารถนำน้ำพริกไปประยุกต์เป็นอาหารจานใหม่ที่อร่อยและมีคุณค่าอย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด :
-    Brainstorms ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ
-    Round Robin 
-   แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำน้ำพริกมาประยุกต์เป็นอาหารจานใหม่
-   แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำข้าวสวยมาประยุกต์รวมกับน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ ให้เป็นอาหารจานใหม่ที่อร่อยและมีคุณค่าทางอาหาร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอาหารจานใหม่
ใช้ :  นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ เพื่อค้นหาสูตรที่คิดว่าอร่อยที่สุด และนำน้ำพริกมาประยุกต์เป็นอาหารจานใหม่ จัดเครื่องเคียงหรือเครื่องแนม พร้อมทั้งจัดจานให้สวยงาม
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “อาหารแต่ละจานเป็นอย่างไรบ้าง?” “นักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างจากรสชาติเดิมหรือไม่?” “ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?” “แล้วนักเรียนชอบสูตรไหน?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติ และวิธีการประยุกต์น้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ เป็นอาหารจานใหม่
ใช้ : นักเรียนนำเสนอน้ำพริกและอาหารประยุกต์จากน้ำพริก โดยการนำไปให้คุณครู พี่ๆและน้องชั้นอื่นๆ ได้ชิมพร้อมรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ภาระงาน
-       ปรับปรุงสูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ
-       สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติ สูตร วิธีตำน้ำพริก การนำน้ำพริกมาประยุกต์เป็นอาหารจานใหม่ ความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชิม
-       นำเสนอชาร์ตความรู้สูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ อาหารจานใหม่จากการนำน้ำพริกมาประยุกต์

ชิ้นงาน
-       น้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ
-       ชาร์ตความรู้สูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ
-        สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจและสามารถพัฒนาสูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือโดยใช้ส่วนผสมได้อย่างเหมาะสมและถูกหลักโภชนาการ
- สามารถตำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือเพื่อรับประทานเองได้ อีกทั้งยังสามารถนำน้ำพริกไปประยุกต์เป็นอาหารจานใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้ส่วนผสมที่มีอยู่ปรุงรสชาติน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีการวางแผนในการปรุงน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือจัดเตรียมเครื่องเคียงและเครื่องแนม
- มีความยืดหยุ่นต่อการตำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือการปรุงรสน้ำพริกเพื่อให้ได้วิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น ถ้าน้ำพริกเค็มหรือเผ็ด จะแก้ปัญหาอย่างไร
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (เลือกตำน้ำพริกรับประทานเองได้)


Week
Input
Process
Output
Outcome
6
16-20
ก.พ.
58

-    Show and Share 
-     นำเสนออาหารจานใหม่จากน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือโดยนำไปให้คุณครู พี่ๆและน้องชั้นอื่นๆ ได้ชิม
-     นำเสนอชาร์ตความรู้สูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ อาหารจานใหม่จากน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ รวมทั้ง             ประโยชน์จากส่วนผสมต่างๆ
-        Wall Thinking 
-     ติดชิ้นงานชาร์ตสูตรน้ำพริกกะปิน้ำพริกลงเรือ และอาหารประยุกต์จากน้ำพริกของแต่ละกลุ่ม
-     ติดชิ้นงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
 - ครู
 - นักเรียน
- ผู้ปกครอง

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-      ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ผ่านมา
-      นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อเสนอแนะจากการนำน้ำพริกและอาหารประยุกต์จากน้ำพริกของคุณครู พี่และน้องที่ได้ชิม
-      ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการตำน้ำพริก การประยุกต์น้ำพริกเป็นอาหารจานใหม่ และได้เรียนรู้อย่างไร?” “จากการตำน้ำพริกนักเรียนเจอปัญหาหรือไม่แล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และอภิปรายร่วมกัน
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบชาร์ตความรู้เกี่ยวกับน้ำพริกและ อาหารที่ประยุกต์จากน้ำพริกเพื่อให้เห็นประโยชน์และให้น่าสนใจได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของชาร์ตความรู้น้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ และอาหารที่ประยุกต์จากน้ำพริกเพื่อให้เห็นประโยชน์จากส่วนผสมและผักต่างๆ


ทักษะการสื่อสาร
- มีเป้าหมายในการนำเสนอน้ำพริกของตนเอง รับฟังการนำเสนอน้ำพริกของกลุ่มอื่นที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความถูกต้องชัดเจนในการนำเสนอน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ ทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากการตำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ( ถามผู้รู้ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต )
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ ได้ถูกต้องเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
16-20
ก.พ.
58

บรรยากาศ/สื่อ :
-     บรรยากาศในชั้นเรียน
-     บริเวณโรงเรียน
-     แท็บเล็ต
-      สื่อจริงส่วนผสมของน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือเช่น พริก กระเทียม หอม มะอึก ข้าวสารฯลฯ
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชาร์ตความรู้สูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ ประโยชน์ของส่วนผสมแต่ละชนิด

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ( Show  and Share ) ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับสูตรน้ำพริกกะปิ น้ำพริกลงเรือ และประโยชน์ของส่วนผสมต่างๆ
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในชาร์ตความรู้ของแต่ละกลุ่ม และอภิปรายร่วมกัน

วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการตำน้ำพริกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

- มีการจัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร   ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขณะตำน้ำพริกและจัดเครื่องเคียง
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการจัดเตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการตำน้ำพริก ปรุงรสร่วมกับผู้อื่น
- มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน ๆ คุณครูในขณะทำงานหรือเมื่อมีโอกาสWeek
Input
Process
Output
Outcome
6
16-20
ก.พ.
58


(การบ้าน นักเรียนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับการตำน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่อง)

ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ปรุงรสชาติของน้ำพริกและการจัดจานเครื่องเคียงให้สวยงามและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม
- นำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือที่ได้พัฒนาสูตรและนำไปประยุกต์เป็นอาหารจานใหม่ได้

ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากส่วนผสมต่างๆ ของน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ รวมทั้งอาหารประยุกต์จากน้ำพริกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ แท็บเล็ต

คุณลักษณะ
มีความพยายาม อดทนในการตำน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือให้สำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็นขณะปรุงน้ำพริกและขณะพัฒนาสูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ
- เคารพ ยอมรับและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- รับผิดชอบต่อตนเองในการเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ละสิ่งอื่นๆ
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กิจกรรม 

ชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้เป็นการปรับปรุงสูตรน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีพี่บางกลุ่มตำน้ำพริกกะปิเผ็ดเกินไปบ้าง เค็มเกินไปบ้าง น้ำพริกลงเรือขมเนื่องจากปิ้งกะปินาน สัปดาห์นี้พี่ๆ จึงระวังในการตำน้ำพริกมาขึ้น เมื่อทุกกลุ่มทำน้ำพริกเสร็จแล้ว สัปดาห์นี้ครูเพิ่มโจทย์ให้โดยมีข้าวสวยให้ด้วย พี่ๆจะน้ำมาทำอย่างไรได้บ้าง พี่ลาร์ด “เอาข้าวสวยมากินกับน้ำพริก
  ฟีฟีฟ่า “เอาข้าวมาคลุกค่ะ”
  พี่วาหวา “ทำข้าวผัดค่ะ”
  เพื่อนๆ ทุกคนเห็นด้วยกับพี่วาหวา จากนั้นทุกกลุ่มลงมือทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือ เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จทุกคนตื่นเต้นกับข้าวผัดน้ำพริก เพราะข้าวมีสีสันที่สวยงาม จากนั้นครูและนักเรียนเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยและกลับมานั่งสนทนากันเกี่ยวกับการจัดจานข้าวผัดของตนเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของแต่ละกลุ่ม โดยมีกลุ่มที่ 4 ตำน้ำพริกกะปิสองครั้งเนื่องจากครั้งแรกที่ตำ น้ำพริกของกลุ่มตนเองเหลวเกินไปจึงนำไปทิ้งและตำใหม่ ครูจึงได้พูดคุยถึงถ้าไม่ทิ้งคิดว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง เพื่อนๆ เสนอแนะว่า ให้ใส่กะปิเพิ่มขึ้น ส่วนเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ไม่มีปัญหาอะไร จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเสนอว่าอยากจะนำให้พี่น้องชั้นใดได้ชิมบ้าง จึงตกลงว่าจะนำให้พี่ ป.4 ได้ชิมและให้พี่ได้เสนอแนะ เมื่อพี่รับประทานเสร็จจึงเขียนข้อเสนอแนะให้พี่ๆ ป.2 คือ ข้าวผัดน้ำพริกกะปิอร่อยมาก มีรสเผ็ด หวาน ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ มีรสเค็มบ้าง จากการสังเกตครูตั้งคำถามว่า พี่ๆ คิดว่าทำไมข้าวผัดน้ำพริกของพี่เค็ม
  พี่เปรม “ครูครับตอนผัดไม่เค็มแต่ผมเอาน้ำพริกกะปิที่เหลือราดหน้าครับ”
  เพื่อนคนอื่นๆ ตอนทำน้ำพริกเค็มครับ/ค่ะ
  วันอังคาร ครูให้พี่ๆ เขียนวิธีการตำน้ำพริก ข้าวผัดน้ำพริก ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับประทานน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียง เครื่องแนม
  วันพฤหัสบดีพี่ๆ นำเสนอชาร์ตที่ได้ทำจากวันอังคาร
  วันศุกร์ครูและพี่ๆ ทบทวนความรู้ที่ได้ในสัปดาห์นี้ รวมถึงกิจกรรม ปัญหาต่างๆ วิธีการแก้ไข และเขียนสรุปสัปดาห์ที่ 6

  ตอบลบ