เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 Topic: " คุณค่าของน้ำพริก "
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถทำน้ำพริกสูตรต่างๆ ที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ เลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

Gallery

นักเรียนชั้นป.2

 
Week 1 สร้างฉันทะ/เลือกสิ่งที่อยากเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น