เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 Topic: " คุณค่าของน้ำพริก "
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถทำน้ำพริกสูตรต่างๆ ที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ เลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย “สวนน้ำพริกแสนอร่อย” ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
16-18
มีนาคม
58
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้ สวนน้ำพริกแสนอร่อย”

Key Questions :
-นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ สวนน้ำพริกแสนอร่อย” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้

เครื่องมือคิด :
 - Round robin สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้
- Blackboard Share สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้
- Round robin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจะเผยแพร่องค์ความรู้อย่างไร
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ : นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตามความสนใจ

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย คุณค่าของน้ำพริก” ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร? ”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้ :
-   นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและละครเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
-   เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน

ชิ้นงาน
- Mind Mappingหรือ การ์ตูนช่องสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุง
- นิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย “สวนน้ำพริกแสนอร่อย” ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายวิธีการเลือกรับประทานและตำน้ำพริก รวมทั้งประโยชน์และโทษที่เกิดจากการรับประทานน้ำพริก
- มีการวางแผนการนำเสนองานอย่างเหมาะสม


Week
Input
Process
Output
Outcome
10
16-18
มีนาคม
58
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
 - ครู
 - นักเรียน

บรรยากาศ/สื่อ :
-     บรรยากาศในชั้นเรียน

วันพุธ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-    นักเรียนแสดงละครเผยแพร่ความรู้หน่วยการเรียนรู้ “สวนน้ำพริกแสนอร่อย”                        
-   ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม :
-   นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
-   นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนคิดว่าการแสดงละคร “สวนน้ำพริกแสนอร่อย” เป็นอย่างไรบ้าง?”
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้

ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้

ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้

ทักษะการจัดการข้อมูล
- จัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ทั้ง Quarter อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
- คิดวิเคราะห์เรียนรู้ โดยมีความสนใจในกิจกรรมและสามารถวางแผนการนำเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบกิจกรรมสรุปความรู้และวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม

คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการนำเสนอการเรียนรู้และการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นในการออกแบบนำเสนอความรู้ที่ผ่านมา
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น

กิจกรรมชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา สรุปองค์ความรู้ของตนเองและเขียนตอบสิ่งที่ตนเองอยากรู้ จากนั้นก็ช่วยกันคิด ออกแบบการนำเสนอองค์ความรู้ให้ผู้อื่นได้ชม โดยตกลงกันที่จะเล่นละคร และมีเพลงน้ำพริกประกอบด้วย ซึ่งทุกคนตั้งใจซ้อมและเมื่อถึงวันทุกคนทำได้ดีกว่าตอนซ้อม และพี่ๆ ก็ได้สรุปองค์ความรู้ในสัปดาห์สุดท้ายนี้

    ตอบลบ